xxXXxXxxxXxPOKEMONFASTERBLASTERMASTEROFDISASTERxxxxxXXXxxx

ME:

Since everyone's posting sports pictures I'll also do that. Me about to swim. This picture was taken yesterday I had a very fun time.