Smogon Forums

Terrakion.
Terrakion.
> tits
Terrakion.
Terrakion.
forgot to add that
Top