Smogon Forums

tonithetourguide
tonithetourguide
gmt+1 does Friday 7pm-ish my time work for you?
Luigi
yah
Luigi
ill be on smogtours as luigi
Luigi
:eyes:
tonithetourguide
tonithetourguide
Can't make it right now..take the win
Top