BlazinDelphox

On Roblox: nerdyakgamergirl
On anything Pokemon: BlazinDelphox
Other: EmbershadeSC
I like cats and Pokemon.
Birthday
September 17
Gender
Female
Favorite Pokémon
Delphox!
My Characteristic
Mischievous
Top