Smogon Forums

64 Squares
any news?
RacsoZeta
RacsoZeta
Can you play at 12 gmt-7 today?
RacsoZeta
RacsoZeta
Edit: I'm ZetaAlfa in PS
64 Squares
same time tmrw?
RacsoZeta
64 Squares
ready whenever
Top