Smogon Forums

GasaiYunoSan
GasaiYunoSan
Hi
Can u 9pm UTC?
Eonito
Eonito
When's that
GasaiYunoSan
GasaiYunoSan
GasaiYunoSan
Can u sunday 9pm GMT 0?
Eonito
Eonito
Yeah i can
Eonito
Eonito
Yo are you there
GasaiYunoSan
GasaiYunoSan
GasaiYunoSan
Send me pls, GasaiiYunoSan
Eonito
Eonito
Im challenging
Top