Smogon Forums

Abhi
Abhi
stop.
Coolcodename
Katy
Katy
owo uwu

tWuTwor man ABHI!
Abhi
Abhi
no stop.
Katy
Katy
kekw
Coolcodename
Top